Poistenie v rámci členstva v AV

Rozsah poistenia

Celosvetovo platné poistenie pre členov Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) je neoddeliteľnou súčasťou členstva. Tento systém poistenia zabezpečuje poistnú ochranu pre všetkých členov AV (Rakúsky Alpenverein) pri úrazoch vo voľnom čase pre oblasť záchranných akcií. Poistná ochrana platí pre prevoz zo zahraničia do miesta trvalého pobytu, pre prevoz v  krajine trvalého pobytu, pri repatriácii a za liečebné výkony pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe. Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete okrem poistenia zákonnej zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, tieto poistenia platia iba v Európe.

Poistenie ktoré je súčasťou členstva v AV, platí pre všetky športy, okrem športov prevádzkovaných vo vzduchu (parašutismus, paragliding, závesné lietanie a podobne). Poistenie neplatí tiež  pre úrazy v domácnostiach.

Poistenie platí na celom svete, neplatí ale pre úrazy/choroby pri účasti na expedíciách, ktoré majú na programe výstupy na vrcholy vyššie ako 6 000 m a na expedíciách do oblasti  Arktídy, Antarktídy, Grónska a v oblastiach k týmto regiónom prináležiacim (napr. poloostrov Jamal, Špicbergy, …). Neplatí  tiež pri výstupoch na vrcholy: Denali 6194 m (Mc.Kinley, Aljaška), Pik Lenina 7134 m (Kirgizsko), Aconcagua 6962 m (Argentína), Chopicaliqui 6354 m (Peru), Toclaraju 6035 m (Peru), Pik Karla Marxa 6726 m (Tadžikistan), Ama Dablam 6856 m (Himaláje). Ak cestujete do týchto oblastí, môžeme  Vám ponúknuť pripoistenie pre cesty do zahraničia (tarifa Svet nad 6000 m).

Avšak poistenie v plnom rozsahu zostáva celosvetovo zachované pri programoch s náplňou treking, vrátane jednodňových výstupov na vrcholy vyššie ako 6 000 m. Ak v rámci trekingového programu plánujete počas jedného dňa výstup na vrchol nad 6000 m a v ten istý deň návrat a prenocovanie pod 6000 m, v tomto prípade poistenie platí. Naďalej však platí, že poistenie je platné len počas 8 týždňov od ich začiatku.

Pre slovenských občanov poistenie platí aj na slovenských horách, keďže tam neplatí naše zdravotné poistenie.

Poistenie v rámci členstva v AV je zabezpečované renomovanou rakúskou poisťovňou

Poistné plnenia

(uvedené sumy platia pre osobu a pre poistnú udalosť)

1. Záchranné alebo pátracie akcie

Výdaje za tieto úkony sú poistené až do výšky 25 000 €. Výdajmi za záchranné alebo pátracie akcie sú výdaje, ktoré sú nevyhnutné, pokiaľ člen AV:

 • utrpel úraz
 • sa dostal do takej situácie, z ktorej, či už zranený alebo nezranený, musel byť zachraňovaný
 • utrpel smrteľný úraz

V tomto prípade ide o preukázateľné výdaje za pátranie po poistenom členovi AV, vrátane lekársky nutného transportu z miesta nehody na najbližšie zjazdnú cestnú komunikáciu alebo do najbližšej nemocnice.

2. Transport do miesta trvalého pobytu, prevoz a všetky výkony pri lekárskom ošetrení a pri pobyte v nemocnici

 • výdaje za transport postihnutého člena AV zo zahraničia sú bez obmedzenia,
 • výdaje za prevoz postihnutého člena AV a rovnako výdaje za prevoz člena AV po smrteľnom úraze do krajiny trvalého pobytu sú bez obmedzenia. V prípade choroby (napr. pri infarkte) sú tieto výdaje kryté a sú bez obmedzenia iba v tom prípade, ak tejto udalosti predchádzala záchranná akcia,
 • nutné výdaje za ošetrenie (lekársky odôvodniteľné), resp. za pobyt v nemocnici (vrátane nutného transportu do nemocnice) v zahraničí sú kryté až do výšky 10 000 €.

Výdajmi uvedenými v bode 2 sú:

2.1 všetky výdaje lekársky odôvodneného transportu postihnutého člena AV zo zahraničia do nemocnice v krajine trvalého pobytu, vrátane eventuálnych výdajov za nutný doprovod postihnutého člena AV z miesta nehody (výdaje za sprevádzajúcu osobu, ktorá je postihnutému blízka).

Predpokladom pre transport postihnutého člena AV je okrem jeho spôsobilosti k tomuto transportu aj to, že:

 • postihnutý člen AV je v ohrození života,
 • v mieste úrazu prevedený lekársky zákrok nezodpovedá štandardnej úrovni ošetrenia, ktoré by postihnutému bolo poskytnuté v krajine jeho trvalého pobytu,
 • pobyt poisteného člena AV v nemocnici bude trvať viac ako 5 dní.

2.2 výdaje v zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu) za nutné lekárske ošetrenie (ambulantné ošetrenie alebo pobyt v nemocnici), vrátane predpísaných liekov a lekárskych služieb a nutného transportu do najbližšej nemocnice, sú kryté čiastkou 10 000 €.
Z tejto čiastky je ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, definované čiastkou max. 2 000 €. Pre ambulantné ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, platí spoluúčasť postihnutého člena AV vo výške 70 € za osobu pri každom pobyte v zahraničí. Táto čiastka vo výške 70 € bude poisťovňou GENERALI VERSICHERUNG AG pri vyrovnávaní výdajov postihnutým členom AV za zaplatené lekárske služby vždy odpočítavaná.

Vo výnimočných a nutných prípadoch na základe bezpodmienečnej nutnosti zo strany nemocnice alebo zo strany ambulantného zariadenia prevedie poisťovňa GENERALI VERSICHERUNG AG úhradu výdajov za lekárske ošetrenie vopred – vyrovnanie s postihnutým členom AV bude nasledovať v ďalšej fáze likvidácie poistnej udalosti.

Všetky výdaje uvedené v bode 2.2 sú kryté po dobu prvých 8 týždňov každého pobytu v zahraničí.

2.3 všetky výdaje za prevoz zomrelého alebo smrteľne zraneného člena AV do miesta trvalého pobytu.

2.4 výdaje za prevoz člena AV do krajiny trvalého pobytu. V tomto prípade sa jedná o prevoz zo vzdialenej nemocnice do nemocnice blízkej miestu trvalého pobytu postihnutého člena AV.

2.5 výdaje za transport alebo prevoz postihnutého člena AV, uvedené v bodoch 2.1, 2.3 a 2.4, sú kryté iba v tom prípade, ak tieto služby prevedie iba tá organizácia, ktorá je zmluvným partnerom poisťovne GENERALI VERSICHERUNG AG ( táto je uvedené na ročnom preukaze AV – napr. Tyrol Air Ambulance). V opačnom prípade sú výdaje kryté čiastkou max. 750 €.

3. Poistenie zákonnej zodpovednosti do výšky 3 000 000 €. Poistenie právnej ochrany do výšky 35 000 €.

Kryté sú náhrady za škody na osobách alebo veciach (zákonná zodpovednosť), náklady na právne zastupovanie a súdne výlohy pri dokazovaní nárokov za škody voči tomu, kto tieto škody spôsobil aj voči jeho poistiteľovi, alebo výdaje za obhajobu na súde alebo u správnej inštitúcie proti obvineniu z neúmyselného porušenia trestnoprávnych predpisov (právna ochrana), ak takéto výdaje vzniknú tuzemským aj zahraničným členom pri vykonávaní ich činnosti v Alpenvereine.

Druhy poistenia uvedené v bode 3 platia pri týchto aktivitách:

 • pri organizovaných alebo klubových akciách vyhlásených v klubových programoch,
 • pri prevádzaní klubových či súkromných akcií charakteru turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectvo, beh na lyžiach, vysokohorské lyžovanie a skialpinizmus, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning, MTB a nesúťažná jazda na bicykloch a cykloturistika.

Toto poistenie platí iba v oblasti Európy a na ostrovoch v Stredozemnom mori (neplatí na ostrovoch v Atlantickom oceáne, na Islande, Grónsku, Špicbergoch, rovnako ako v ázijskej časti Turecka a v ázijskej časti bývalého Sovietskeho zväzu).

Výnimky z poistenia

1. Pri záchranných akciách

Pri záchranných a pátracích akciách sa poistenie nevzťahuje na:

 • nehody, ktoré vznikli pri služobných cestách členov AV alebo pri inej zárobkovej činnosti (takéto nehody vzniknuté činnosťou profesionálnych horských vodcov, či lyžiarskych vodcov a vyškolených inštruktorov v rámci AV sú však poistené),
 • nehody vzniknuté v domácnostiach, bytoch a domoch postihnutých členov AV,
 • autonehody členov AV. Sú však poistené autonehody, ktoré vzniknú pri jazde na klubové zhromaždenia a zasadania, rovnako ako autonehody, ktoré vzniknú pri ceste na klubové a súkromné akcie charakteru turistika, VHT, horolezectvo, beh na lyžiach, vysokohorské lyžovanie a skialpinizmus, snowboarding, jazda na divokej vode, canyoning, MTB a nesúťažná jazda na bicykloch a cykloturistika. Poistené sú rovnako nehody, ktoré vzniknú pri jazde lanovkou alebo vlakom,
 • nehody, ktoré vznikli pri vzdušných aktivitách (závesné lietanie, paraglaiding, lietanie motorovými a bezmotorovými lietadlami a zoskoky padákom). Poistené sú však nehody lietadiel určených na dopravu (napr. letecká doprava).

2.  Pri transporte zo zahraničia, pri prevoze, pri lekárskom ošetrení a pri pobyte v nemocnici

V týchto prípadoch sa poistenie nevzťahuje na:

 • lekárske výkony a služby, ktoré boli započaté pred obdobím poistenia,
 • lekárske výkony a služby u chronických ochorení,
 • lekárske výkony a služby nutné pri riešení následkov dlhotrvajúcich pobytov v zahraničí,
 • ošetrenie zubov, okrem tých služieb a výkonov, ktoré sú nutné pri akútnom a bolestivom ochorení zubov,
 • lekárske výkony a služby pri prerušení tehotenstva alebo pri pôrodoch. Poistené sú však služby pri predčasných pôrodoch, ktoré nastanú skôr ako dva mesiace pred ohláseným termínom pôrodu.,
 • lekárske výkony a služby, ako následok nadmerného požitia alkoholu, drog alebo zakázaných liekov,
 • kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii,
 • profylaktické očkovanie,
 • ošetrenia a služby vzniknuté v súvislosti s úrazmi pri vojenských operáciách, pri potlačovaní demonštrácií alebo násilia a pri podobných operáciách,
 • lekárske výkony a služby spojené s odstraňovaním následkov po jadrovom žiarení, či podobných úrazov,
 • lekárske výkony a služby spojené s nehodami, ktoré vzniknú pri vzdušných aktivitách (viď výnimky pri záchranných akciách),
 • následky úrazov, ktoré vznikli pri súťažiach motorových vozidiel, cestných a terénnych motocyklov, alebo pri rôznych rallye-súťažiach a pri tréningoch na ne.

Platnosť poistenia a doba poistenia

Poistenie v rámci členstva v AV (Alpeinerein Weltweit Service), dokladom ktorého je pre všetky druhy uvedených poistení iba preukaz AV, je platné na celom svete. Výnimkou je iba poistenie spoluzodpovednosti (t.j. člen AV spôsobí ujmu inému) a poistenie pri poranení člena AV inou osobou, vrátane súdnych výloh, ktoré platia iba pre oblasť Európy. Odlišné sú aj podmienky poistenia v prípade expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000 m.

Poistenie je platné v priebehu celého kalendárneho roka, od okamihu registrácie v pražskej centrále, ktorému predchádza úhrada schváleného poplatku za členstvo pre príslušný rok. Výnimku tvorí vždy január každého roku. Ak by došlo v priebehu januára k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný rok u pôvodného člena by nebolo dovtedy uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo doplatené bezprostredne po nehode a ak postihnutý bol v predchádzajúcom roku členom AV t.j. mal uhradené členstvo za uplynulý rok. Pri úhrade členstva po 31. januári začína platnosť poistenia v 0:00 hod. nasledujúceho dňa po registrácii v Prahe.

Členovia AV, ktorí poistenie neplatia (napr. deti, ktoré sú členmi AV na základe rodinného členstva) sú taktiež poistení v plnom rozsahu.

Zmluvné podmienky poistenia (aktualizovaná česká verzia) Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2016-2017

Poznámka:

Kompletné aktuálne informácie o poistení  vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz, www.alpenverein.cz.

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk