Otázky a odpovede

O POISTENÍ, KTORÉ JE SÚČASŤOU ČLENSTVA V RAKÚSKOM Alpenvereine

Pre všetkých záujemcov o členstvo v rakúskom Alpenvereine prinášame výňatok z rozhovoru s riaditeľom burzy SVD Mag. Bernhardom Künzlom. Bernard Künzl odpovedá na otázky týkajúce sa členstva v rakúskom Alpenvereine a poistenia, ktoré je súčasťou tohto členstva. Úryvok je zameraný na principiálne otázky tohto poistenia aj na špeciálny poistný produkt (Auslangsreise Krankenversicherung) – druh cestovného poistenia, ktorý je predstavený v iných sekciách tejto web stránky.

O PLATNOSTI POISTENIA, KTORÉ JE SÚČASŤOU ČLENSTVA V ALPENVEREINE.

Člen AV dostane pri úhrade členstva iba členský preukaz a žiadny dôkaz o rozsahu a platnosti poistenia, ktoré je súčasťou členstva v Alpenvereine. Aké existujú garancie, že tento systém je všeobecne platný a pre každého riadneho člena Alpenvereinu plne funkčný?

AV informuje svojich členov o rozsahu a platnosti tohto poistenia formou špeciálneho letáku. V tomto letáku, na ktorého výrobe sa podieľajú všetci partneri projektu t.j AV a Generali, sú formulované základné tézy tohto poistenia. Tento leták je súčasne aj záväzný dokument pre všetky zúčastnené strany, pokiaľ sa týka plnenia pri poistných udalostiach. Od roku 2008 existuje takýto leták aj v českej verzii.

Prečo je predsa pri tak rozsiahlom systéme poistenia, ktoré je súčasťou členstva v rakúskom Alpenvereine, členstvo v AV tak finančne zaujímavé a výhodné? Prečo napríklad pri rodinnom členstve platia členské príspevky iba rodičia a deti majú členstvo zadarmo – a pritom aj deti môžu využívať všetky výhody, ktoré členstvo ponúka vrátane unikátneho systému poistenia, ktoré je platné na celom svete?

Výhodnosť a celosvetová platnosť – to bola jedna zo základných myšlienok projektu, ktorý sa rodil v roku 1993 a ktorý bol zmluvne potvrdený k 1.1.1995. Celý tento projekt je postavený na myšlienke solidarity a na myšlienke veľkej členskej základne. Len takéto momenty umožňujú zavedenie mimoriadneho systému poistenia za veľmi výhodných podmienok pre koncových používateľov – v tomto prípade sú to riadni členovia AV. A preto môže táto zmluva obsahovať aj také momenty, ako je napríklad ten, že deti, ktoré členské príspevky AV neplatia (riadnymi členmi musia byť ale rodičia), využívajú systém poistená v plnom rozsahu a na celom svete.

V radoch AV je v súčasnosti registrovaných asi 350 000 riadnych členov. V Rakúsku žije cca 7 miliónov obyvateľov – znamená to teda, že každý 20-tý občan Rakúska je členom AV. To je naozaj mimoriadny údaj. Je poistenie, ktoré je súčasťou členstva v AV naozaj rozhodujúci pre tak obrovský nárast členskej základne?

Členstvo v Alpenvereine a výhody s ním spojené – to nie je len otázka poistenia, AV ponúka mnoho iných zaujímavých predností. Je však pravda, že najmä v posledných niekoľkých rokoch, sa tento systém poistenia stal určitým motívom pre vstup do AV i v Rakúsku. A poistenie, ktoré je súčasťou členstva, sa tak stalo pre členov Alpenvereinu rovnako zaujímavým bonusom, ako sú napríklad zľavy na horských chatách alebo využívanie upravovaných horských ciest.

O PRIPOISTENÍ PRE PRÍPAD CHOROBY V ZAHRANIČÍ, PRIPOISTENIE EXPEDIČNEJ ČINNOSTI A PRIPOISTENIE PRE POBYT MIMO ÚZEMIA REPUBLIKY DLHŠIE AKO 8 TÝŽDŇOV

Z poistných podmienok, ktoré sú súčasťou členstva v rakúskom Alpenvereine vyplýva, že určitou, možno povedať slabšou, stránkou tohto poistenia je poistenie výdavkov za všetky lekárske výkony. Pre tento segment platí, že krytie za lekárske výkony vrátane prevozu do nemocnice je definované sumou 7500 EURO. To nie je naozaj veľa. Je nejaké riešenie, ktoré členom AV umožňuje zvýšenie hornej hranice tejto poistnej sumy – existuje nejaká možnosť určitej formy pripoistenia?

Áno – je možné, aby si každý člen Alpenvereinu, a to aj člen AV zo Slovenska zvýšil hornú hranicu poistných súm za všetky lekárske výkony. Partner AV ponúka pre členov AV pre takéto prípady špeciálny poistný produkt – povedzme druh cestovného pripoistenia (Auslandsreise-Krankenversicherung). Toto pripoistenie navyšuje hornú hranicu poistnej sumy na hodnotu 225 000 EURO. Toto pripoistenie neplatí ale na území, kde má člen Alpenvereinu trvalý pobyt tj v prípade členov AV z ČR neplatí toto pripoistenie na území ČR alebo u členov AV zo Slovenska neplatí na území Slovenska. Inak toto pripoistenie platí na celom svete.

Aké má toto pripoistenie obmedzujúce podmienky resp. ako možno tento podľa môjho názoru ďalší perfektný typ poistenia pre členov Alpenvereinu získať – koľko takéto pripoistenie stojí?

Tento druh poistenia platí pre rakúskych občanov, pripoistenia môže ale uzatvárať aj každý člen AV z ČR alebo zo Slovenska alebo aj z Poľska. Pripoistenie je ale nutné uzatvárať od okamihu, keď člen AV z ČR opúšťa územie ČR (člen AV zo Slovenska potom územie Slovenska), dĺžku pripoistenia si zvolí každý podľa svojho uváženia. Základná cena tohto pripoistenia je 1,6 EURO / deň pre osoby do 70 rokov – táto suma určená počtom zvolených dní musí byť zložená najlepšie týždeň pred zvoleným začiatkom platnosti pripoistenia na účet poisťovne v Rakúsku.

Demonštrujte to teda na konkrétnom prípade. Traja členovia AV z ČR sa rozhodli uskutočniť expedíciu na ostrov Malvíny v Južnej Amerike v apríli 2009, expedícia bude trvať 35 dní, potrvá od 1.4. do 7.5.2009. Najvyššia nadmorská výška ostrova je 1800 metrov. Všetci mali určité obavy z mimoriadneho ochorenia a z neznámych chorôb. Ani jeden z účastníkov expedície nebol spokojný s hornou hranicou poistenia výdavkov za všetky lekárske výkony vrátane prevozu do nemocnice, ktorá je štandardnou súčasťou členstva v AV. Rozhodli sa preto využiť tohto druhu poistenia, horná hranica poistnej sumy 225 000 EURO bola v tomto okamihu pre nich dostatočná. Aký by mal byť ich postup pri uzatváraní zmluvy?

Títo traja členovia si musia najlepšie u českého zástupcu AV tj v tomto prípade spoločnosti ALPY, toto pripoistenie objednať a musia uzavrieť poistnú zmluvu. Je potrebné udať presný dátum odletu z ČR (týmto dátumom musí zmluva o pripoistení začínať, tento dátum bude uvedený na zmluve), musia definovať dĺžku pripoistenia tj počet dní – na zvolený počet dní bude zmluva o pripoistenie uzavretá. Musia byť členmi AV a podľa zvolenej dĺžky musia vykonať úhradu poistnej sumy. Dôležité je, že zmluva o pripoistenie musí byť členom AV z ČR podpísaná pred odletom z ČR. Člen AV musí mať aspoň kópiu zmluvy pri ceste v zahraničí so sebou – spolu s preukazom AV.

K tomuto produktu ďalšia otázka – z opisu tohto druhu poistenia vyplýva, že je tento produkt vhodný aj na iné poistné prípady. Je to napríklad poistenie expedícií vo výškach nad 6000 metrov. Čo všetko ponúka tento typ pripoistenia pre členov AV?

Tento druh pripoistenia určený aj pre slovenských členov AV možno využiť pre niekoľko momentov. Ako už bolo uvedené, toto pripoistenie zvyšuje hornú hranicu poistných súm pri ochoreniach v zahraničí a možno ho využiť na poistenie členov AV pri expedičných činnostiach vo výškach nad 6000 metrov. Okrem toho možno toto pripoistenie využiť aj ako poistenie pri pobytoch a pri expedičných činnostiach v oblastiach, v ktorých štandardné poistenie, ktoré je súčasťou členstva v Alpenvereine neplatí – jedná sa o oblasti Arktídy, Antarktídy, Grónska a regióny k týmto oblastiam přináležiace (napr. Špicbergy) . Ďalej možno tento produkt využiť aj ako poistenie v prípade pobytu mimo územia republiky, ktorý je dlhší ako 6 týždňov (v týchto prípadoch už skončila platnosť tej časti štandardného poistenia, ktoré je súčasťou členstva v AV) – týka sa ambulantného ošetrenia, pobytov v nemocnici a ďalších výkonov a činností, ktoré na tento segment služieb nadväzujú.

Asi posledná otázka k tomuto produktu – Exitujú pre toto pripoistenie nejaké obmedzujúce podmienky? Mám na mysli napríklad dobu, na ktorú je možné pripoistenie uzatvoriť alebo vek, atď? Čo iného možno k tomuto produktu ešte dodať?

Pripoistenie je platné na celý svet. Obmedzenia áno – zmluva o pripoistenie musí byť uzatvorená na minimálne 7 dní a maximálne na 180 dní. Osoby staršie ako 70 rokov platia trojnásobok ceny, čo ostatní. Zvýhodnené sú opäť rodiny ako celok – existuje špeciálna ponuka tohto pripoistenia pre rodiny. Pre rodinu ako celok je možné tento produkt zakúpiť za dvojnásobok základnej ceny t.j. za 3,20 EURO. Platí teda, že pripoistenie platia vlastne iba rodičia. Deti ako súčasť rodiny majú toto pripoistenie zadarmo. Ďalšie možnosti – základný produkt tohto pripoistenia je obmedzený dobou 180 dní. Kto by však mal záujem o tento produkt s platnosťou viac ako 180 dní (maximálne však 360 dní) – aj to je možné. V tomto prípade stojí pripoistenie s dobou platnosti od 181 dní do 360 dní 3,60 EURO / deň.

Celý zaujímavý rozhovor, ktorý Mag. Bernhard Künzl poskytol v roku 2008 redakciu časopisu ľudia & HORY nájdete v ľudia & HORY č.6/2008 a v ľudia & HORY č.3/2009.

ČLENSTVO V Alpenverein A POISTENIE – NIEKOĽKO PRÍKLADOV

O T Á Z K Y     A     O D P O V E D E

Väčšina otázok i odpovedí bola už predtým uvedená v našich informačných materiáloch. Keďže však otázok našich členov k týmto témam pribúda, opakujeme na základe odporúčania burzy SVD v Innsbrucku uvedené texty aj pre tento rok 2010. Otázky sú stále aktuálne a odpovede platné. Navyše sú tieto informácie uvádzané aj pre mnoho našich nových členov Alpského klubu – Alpenvereinu. Témy sú stále aktuálne pre všetkých.

Otázka 1
V sekcii sú zahraničné členovia (Švajčiari, Nemci, Španieli atď.). Ide o lekársky
nutnú prepravu domov do miesta bydliska evtl. do najbližšej nemocnice. Je doprava do miesta bydliska zahraničného člena evtl. do najbližšej nemocnice hradená poistením v rámci členstva v AV?
Odpoveď
Áno. Doprava domov do miesta trvalého bydliska resp. do najbližšej nemocnice sa uskutoční bez ohľadu na to, či to je v Rakúsku alebo v cudzine. Náklady sú hradené v neobmedzenej výške. Na prevoz zosnulého platí logicky to isté.
Nutná podmienka: Doprava musí byť konzultovaná s Tyrol Air Ambulance.

Otázka 2
Člen AV bol v apríli vyslobodený z lavíny a zachránený. Celkové náklady na záchrannú akciu aj pobyt v nemocnici predstavovali 20.350 €. Ten istý člen utrpel na jeseň pri jazde na horskom bicykli na ostrove Teneriffe zlomeninu stehennej kosti. Pri záchrannej akcii bol využitý vrtuľník. Následne bol člen AV letecky dopravený do Rakúska. Náklady pri druhej nehode predstavovali za záchranu 2.900 € a za dopravu do Rakúska 4.220 €. Je celková suma 27.470 € plne hradená z poistenia?
Odpoveď
Áno, poisťovacia burza preberá všetky výdavky. Suma 22.000 € je k dispozícii pre každý jednotlivý na sebe nezávislý prípad (lavínová nehoda aj nehoda na Teneriffe – v tomto prípade sa jedná o dva poistné prípady). Náklady na dopravu domov sú bez obmedzenia kryté poistením.

Otázka 3
Cyklista ide na horskom bicykli po lesnej ceste, kde je prístup cyklistom zakázaný. Dôjde k nehode a zraneniu, musí byť organizovaná záchranná akcia. Sú výdavky na záchranu hradené z poistenia, ktoré je súčasťou členstvo v AV?
Odpoveď
Áno, ak nebol cyklista pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Otázka 4
Dva nijako nezranení horolezci (z toho len jeden je členom AV) musia byť transportovaní
z hrebeňa Hörnlingrat (Matterhorn) kvôli zlému počasiu.
a / je táto záchrana hradená z poistenia?
b / tí istí sú transportovaní za pekného počasia. Je takýto transport hradený poistením v rámci členstva v AV?
Odpoveď
a / áno, ale len podiel za člena AV
b / áno, keď sú obaja v núdzi – napríklad keď pri bivakování stratili svoju horolezeckú výstroj alebo keď je jeden z dvojice totálne vyčerpaný a nemôže ísť ďalej. Platí opäť to, čo v minulom prípade, likvidovať sa budú len náklady za daného člena AV

Otázka 5
Jedna rodina (rodičia a 2 deti – rodičia sú členovia AV, deti sú tiež v rámci rodinného členstva ako bezpríspevkoví členovia členmi AV) idú svojím osobným autom na dovolenku k moru do Talianska. Všetci štyria sa pri dopravnej nehode zranili a musia byť dovezení záchrannou službou na kliniku. Liečba na klinike trvá 6 dní. Aké náklady sú poistené?
Odpoveď
Poistené sú tieto náklady:
-Výdavky za prevoz na kliniku rovnako tak ako liečba na klinike až do výšky 7 500 €
na osobu.
– Transport do vlasti (ak je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.)
Hradené nie sú náklady, ktoré sa týkajú auta (oprava, odtiahnutie atď. ) rovnako ako prípadné
nároky na invaliditu.

Otázka 6
Niekoľko členov AV ide súkromným autom na horolezecké túry do Švajčiarska. Vodič spôsobil vlastným zavinením (únava) nehodu – auto zíde cez okraj vozovky a zrúti sa do priepasti. Aké náklady sú tu hradené z poistenia?
Odpoveď
Pokryté sú tieto náklady:
– Záchrana osôb z priepasti
– Výdavky za transport do nemocnice a liečba v nemocnici až do výšky 7 500 €, z toho ambulantná liečba až do výšky 1 500 €
– Náklady na prevoz do vlasti (ak sú z lekárskeho hľadiska nutné)

Otázka 7
80-ročný senior, člen AV, je postihnutý na lyžiarskej túre na Piz Palü (Švajčiarsko) srdcovým
infarktom. Vrtuľník odvezie mŕtveho do údolia. Následne je pozostalý prevezený do miesta trvalého pobytu. Sú náklady hradené z poistenia, keď áno, aké?
Odpoveď
Náklady na záchranu rovnako ako náklady za prevoz do miesta trvalého pobytu sú hradené z poistenia v rámci členstva AV.
Dôležité:
Služby vyplývajúce z členstva v Alpenvereinu (Alpenverein-Weltweit-Service) na rozdiel od iných poistení nemajú stanovený vekový limit.

Otázka 8
Dvaja členovia AV idú na dva mesiace do Kanady, ich náplňou je splavovanie divokých riek na kajaku. Siedmy týždeň je jeden účastník postihnutý akútnym zápalom slepého čreva. Obaja sú najprv prevezení letecky z divočiny a postihnutý je následne hospitalizovaný v najbližšej
nemocnici. Aké náklady hradí poistenie?
Odpoveď
Prevoz – záchrana z divočiny pre oboch je hradené z poistenia, ktoré je súčasťou členstva v AV. Medicínsky potrebná doprava chorého do vlasti tiež. Náklady za dopravu pre jednu spolucestujúcu osobu (sprevádzanie postihnutého) sú tiež kryté poistením. Nepoistené zostávajú náklady za ošetrenie v kanadskej nemocnici. Náklady za pobyt v nemocnici (nehoda / choroba) až do výšky 7 500 € sú poistené a hradené len v prípade, ktorý nastane v prvých šiestich týždňoch každej cesty do cudziny.
Poznámka:
Ak by postihnutý účastník mal pripoistenie pre pobyt mimo územia republiky dlhšie ako 6 týždňov (Auslandsreise-Krankenversicherung), bol by poistený aj v tomto prípade.

Otázka 9
Členovi AV vbehne pri jazde na horskom bicykli pod koleso pes. Cyklista utrpí ťažký úraz. Majiteľ psa sa zdráha zaplatiť vzniknutú škodu (bicykel, bolestné). Člen AV je nútený celú záležitosť riešiť právnym sporom, je nútený platiť právneho zástupcu. Sú výdavky za právnika hradené v rámci celého tohto úrazu – poistného prípadu?
Odpoveď
Áno, a to až do výšky 32 703 €, pokiaľ sa úraz stane v Európe.

Otázka 10
Člen AV sa 25. januára ťažko zranil pri lyžovaní, zo zjazdoviek je transportovaný vrtuľníkom.
Tento člen zatiaľ nezaplatil členský poplatok za príslušný rok. Ako je to s hradením výdavkov v nadväznosti na členstvo v AV?
Odpoveď
Áno, ochranná doba pre poistné udalosti z titulu členstva v AV platí až do 31. januára. Člen však musí počas 14 dní po nehode zaplatiť členský príspevok na príslušný rok – predpokladom je zaplatené členstvo za minulý rok.
Otázka 11
Vedúci skupiny AV (člen AV) sa pri túre zrúti so svojou skupinou na hrebeni Glockner-Leitl. Jeden člen skupiny sa pritom ťažko zraní. Štátny žalobca obžaluje vedúceho skupiny kvôli hrubej nedbanlivosti pri vedení túry – zlé istenie postihnutého. Poisťovňa žiada od tohto vedúceho skupiny náhradu škody za poisteného vo výške 13 080 €. Súd oslobodí vedúceho skupiny, člena AV, z trestno-právneho hľadiska. Z civilno-právneho hľadiska je uznaná regresia vo výške 8 720 €. Sú výdavky za právnika a súdne trovy vedúceho skupiny vo výške 4 070 € a priznaná regresie poistného vo výške 8 720 € hradené vďaka členstvu vedúceho skupiny v AV poistením v rámci členstva AV?
Odpoveď
Áno, výdavky za právnika a súdne trovy aj priznaná regresia sú vedúcemu skupiny hradené z titulu členstva vedúceho skupiny v AV.

Otázka 12
Skupina členov AV bola na expedícii v Equadore. Jeden člen skupiny sa pri zostupe stratil. Aké výdavky môžu byť uplatňované pri hľadaní po zmiznutom členovi expedície z titulu členstva členov tejto expedície v AV?
Odpoveď
Poistenie v rámci členstva v AV sa vzťahuje na záchranné akcie v horských oblastiach aj v iných terénoch pre konkrétne prípady úrazov postihnutých členov AV. Súčasťou poistenia v rámci členstva v AV nie je krytie výdavkov na pátracie akcie alebo plošné hľadanie zmiznutého alebo zatúlaného člena AV.

Otázka 13
Dvaja členovia AV boli nútení sa v oblasti Bernina ukryť pri dlhodobej nepriazni počasia na chate. Pobyt na chate sa z dôvodov počasia predĺžil na niekoľko dní. Z dôvodov vyčerpania dovolenky a urýchlenia návratu domov povolali po zlepšení počasia pre rýchly zostup z chaty vrtuľník. Sú takéto výdavky kryté poistením v rámci členstva v AV?
Odpoveď
Takéto výdavky nie sú kryté poistením v rámci členstva v AV, pretože nešlo o stav núdze z hľadiska ohrozenia života.

Otázka 14
Člen AV si v Chorvátsku na horskom bicykli spôsobil pri páde rozsiahle odreniny a podliatiny pravej ruky a musí vyhľadať lekársku pomoc. Za ambulantné ošetrenie dostal faktúru vo výške 69 €, v mieste ošetrenia nevykonal žiadnu úhradu. Sú takéto výdavky kryté členstvom v Alpenvereinu?
Odpoveď
Áno – vzhľadom na to, že sa ale jedná o ambulantné ošetrenie, vzťahuje sa na toto ošetrenie spoluúčasť vo výške 70 €. To znamená, že úhradu za všetku lekársku pomoc a lekárske úkony vrátane liekov do tejto výšky hradí postihnutý člen AV sám. Preto je najlepšie u takýchto poranení vykonávať úhradu priamo na mieste ošetrenia. Ušetríte. Ak budete posielať uvedenú sumu 69 € bankovým prevodom po návrate z dovolenky, budú celkové výdavky za takúto úhradu vyššie o bankové poplatky. A tie nie sú v našich bankách zanedbateľné.

Copyright © 2014 CK Rokošport. Všetky práva vyhradené. Webdesign by Webkomplex.sk