Ako sa správať pri nehode

Kompletné a aktualizované  informácie nájdete na našej českej stránke:
http://www.alpenverein.cz/nehoda-a-pojistna-udalost/

Hlásenie poistnej udalosti – zaslanie dokumentácie

Od apríla 2022 je možné zasielať dokumenty iba online vyplnením formulára na stránkach
oeav.mitgliederversicherungsservice.at.
Formulár je treba vyplniť ANGLICKY nebo NEMECKY.

Vyplněné hlásenie (Schadenmeldung) ani faktúry se už neposílajú emailom ani poštou. Údaje, ktoré sa vyplňovali do hlásenia, je teraz treba vyplniť priamo na uvedených stránkach, faktúry či lékarske správy je potrebné podľa pokynov nahrať pri vyplňovaní formulára.
Po vyplnení obdrží člen potvrdenie o odoslaní.

Vo výnimočných prípadoch (napr. pri nefunkčnom formulári) je možné poslať hlásenie e-mailom na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia