Ako sa správať pri nehode

Kompletné a aktualizované  informácie nájdete na našej českej stránke:
http://www.alpenverein.cz/nehoda-a-pojistna-udalost/

NEHODA

– ak dôjde k nehode, pri ktorej je potrebné zaistiť  pomoc, ohlási sa udalosť na stanici horskej služby, na najbližšej chate, na linke 112 atď.
– pri ohlásení nehody je potrebné uviesť základné informácie o nehode, popísať miesto nehody, uviesť  mená postihnutých i informácie o ich členstve v ÖAV (číslo preukazu ÖAV)
– je potrebné počkať na príchod alebo prílet záchranárov (helikoptéra, pozemný záchranársky tím) alebo postupovať podľa ich pokynov
– postihnutý člen predkladá záchranárom preukaz  ÖAV
– ak nasleduje vzdušný alebo pozemní transport do najbližšej nemocnice, je vhodné, keď má postihnutý člen ÖAV doprovod (doprevádzajúca osoba môže byť napr. jeden zo skupiny, ktorý bol zúčastnený pri nehode – doprevádzajúca osoba nemusí byť členom ÖAV)

ZÁCHRANNÁ AKCIA

– za záchrannú akciu vystaví záchranárska organizácia faktúru, ktorú posiela na adresu postihnutého člena  ÖAV, ktorá je uvedená v preukaze ÖAV
– po obdržaní faktúry postihnutý člen ÖAV túto faktúru neplatí
– faktúru je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase poslať na likvidáciu (pozri nižšie)

OŠETRENIE ALEBO POBYT V NEMOCNICI

– pri ambulantnom ošetrení alebo pri prijatí v nemocnici sa postihnutý člen ÖAV identifikuje najskôr preukazom EHIC (európsky preukaz zdravotného poistenia)
v prípade hospitalizácie je nutné kontaktovat Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
– za ambulantné ošetrenie a za lieky prevedie obvykle postihnutý člen ÖAV na mieste úhradu ošetrujúcemu lekárovi. Od lekára obdrží lekársku správu, faktúru a doklad o výške úhrady – doklady sú vystavené na meno ošetreného člena ÖAV.
– za pobyt v nemocnici a za prevedené lekárske služby vrátane  poskytnutých liekov postihnutý člen ÖAV obvykle v nemocnici neplatí – úhrada se realizuje faktúrou, ktorú obdrží postihnutý člen ÖAV väčšinou až po návrate na adresu svojho trvalého bydliska. Niekedy obdrží postihnutý člen ÖAV faktúru aj lekársku správu pri opustení nemocnice do vlastných rúk.
– dokumentáciu za ambulantné ošetrenie (lekárska správa a doklad o prevedenej úhrade za ošetrenie) a dokumentáciu za pobyt v nemocnici (lekárska správa a faktúra) predkladá postihnutý člen ÖAV k likvidácii najskôr po línii svojej zákonnej zdravotnej poisťovne (VšZP, Union, Dôvera, …)
– postihnutý člen ÖAV požiada svoju zákonnú zdravotnú poisťovňu (VšZP, Union, Dôvera, …) o refundáciu nákladov a o písomné vyjadrenie, akou čiastkou sa táto zákonná poisťovňa na likvidácii vyššie uvedených výdajov podielala
pred repatriáciou (lekársky nutným prevozom do miesta bydliska) je nutné kontaktovať Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at, jinak bude uhrazena jen částka do 750 €

Hlásenie poistnej udalosti – zaslanie dokumentácie

Od apríla 2022 je možné zasielať dokumenty iba online vyplnením formulára na stránkach
oeav.mitgliederversicherungsservice.at.
Formulár je treba vyplniť ANGLICKY nebo NEMECKY.

Vyplnené hlásenie (Schadenmeldung) ani faktúry se už neposielajú emailom ani poštou. Údaje, ktoré sa vyplňovali do hlásenia, je teraz treba vyplniť priamo na uvedených stránkach, faktúry či lekárske správy je potrebné podľa pokynov nahrať pri vyplňovaní formulára.
Po vyplnení obdrží člen potvrdenie o odoslaní.

Vo výnimočných prípadoch (napr. pri nefunkčnom formulári) je možné poslať hlásenie e-mailom na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia