Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za ambulantné a nemocničné ošetrenie v krajinách EÚ

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie resp. za lekárske služby sa v SR a v krajinách EÚ uskutočňuje v dvoch úrovniach.

Základnú úroveň tvorí systém verejného zdravotného poistenia, ďalšiu úroveň poistenia potom tvorí systém komerčného poistenia.

Systém verejného zdravotného poistenia – to je zákonné poistenie, ktoré u nás v SR ponúka a zabezpečuje  niekoľko zdravotných poisťovní (VšZPDôvera,  a ďalšie). Podobný systém verejného poistenia je aj v ostatných krajinách EÚ.

Každý občan SR, ktorý je zúčastnený l v systéme verejného poistenia v SR musí mať pri sebe pri výjazde do krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a do Švajčiarska Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Ak došlo pri pobyte v danom štáte k strate alebo ku krádeži tohto preukazu, môžete aj zo zahraničia požiadať svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu o zaslanie Potvrdenia, ktoré dočasne nahrádza Európsky preukaz zdravotného poistenia. O dodatočné zaslanie tohto Potvrdenia môžete požiadať sám.  Môže Vám  byť toto potvrdenie zaslané priamo do nemocnice. Vaša poisťovňa je povinná toto Potvrdenie nahrádzajúce preukaz EHIC na vyžiadanie zaslať. V niektorých krajinách ako je USA nemožno EHIC použiť. Pri cestách do týchto krajín sa odporúča uzavrieť komerčné poistenie.

S preukazom EHIC alebo s Potvrdením navštívite v prípade nehody alebo úrazu zmluvné zdravotnícke zariadenie alebo zmluvného lekára. Ak lekárovi v inom členskom štáte EÚ predložíte preukaz EHIC alebo Potvrdenie, máte nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako miestni poistenci. Aj pri vyzdvihovaní liekov je potrebné sa preukázať preukazom EHIC alebo Potvrdením, ktoré tento preukaz nahrádza.
Vo väčšine štátov sa ale za starostlivosť alebo za poskytnuté zdravotnícke výkony pripláca ,a preto sa môže stať, že aj po predložení preukazu EHIC od vás budú zmluvné nemocnice alebo lekár vyžadovať zaplatenie účtu alebo jeho časti v hotovosti. V niektorých štátoch musíte pri ošetrení zaplatiť celý účet as  týmto účtom dôjsť do miestnej zdravotej poisťovňe.

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu uhradili starostlivosť alebo lieky v hotovosti, uchovajte si účty a obráťte sa po návrate do SR s ich originálmi na pobočku svojej slovenskej zdravotnej poisťovne. Tá vám tieto náklady preplatí do výšky, ktorú by zaplatila inštitúcia v štáte, kde sa ošetrenie uskutočnilo. Ak účet nepresahuje 1000 EURO, môžete svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu požiadať o preplatenie účtu do výšky slovenských  taríf. Ak faktúra presahuje sumu 1000 EURO,   vaša zdravotná poisťovňa sa skontaktuje s kompetentnými inštitúciami v štáte, kde bola starostlivosť poskytnutá a vyžiada si informácie,  koľko by starostlivosť stála, keby zdravotnícke zariadenia postupovalo podľa európskeho Nariadenia (na odpoveď sa zvyčajne čaká niekoľko mesiacov) a následne uhradí poistencovi túto sumu.

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste za svoj účet znášali náklady na spoluúčasť pri bežných lekárskych výkonoch alebo pri mimoriadnych udalostiach, môžete pred odchodom uzavrieť zmluvu na komerčné pripoistenie. Táto zmluva patrí potom do systému komerčného poistenia. Typov komerčného cestovného pripoistenia je na našom trhu veľké množstvo, líšia sa podmienkami aj krytím. Toto pripoistenie si volí každý podľa svojho uváženia a podľa svojho rozhodnutia. Do tohto systému patrí aj poistenie, ktoré je súčasťou členstva v rakúskom Alpenvereinu.
Tento text bol spracovaný v spolupráci s VZP

Hlásenie poistnej udalosti – zaslanie dokumentácie

Od apríla 2022 je možné zasielať dokumenty iba online vyplnením formulára na stránkach
oeav.mitgliederversicherungsservice.at.
Formulár je treba vyplniť ANGLICKY nebo NEMECKY.

Vyplnené hlásenie (Schadenmeldung) ani faktúry se už neposielajú emailom ani poštou. Údaje, ktoré sa vyplňovali do hlásenia, je teraz treba vyplniť priamo na uvedených stránkach, faktúry či lekárske správy je potrebné podľa pokynov nahrať pri vyplňovaní formulára.
Po vyplnení obdrží člen potvrdenie o odoslaní.

Vo výnimočných prípadoch (napr. pri nefunkčnom formulári) je možné poslať hlásenie e-mailom na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).

Vo výnimočných prípadoch (napr. pri nefunkčnom formulári) je možné poslať hlásenie e-mailom na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia