Poistenie v rámci členstva v AV

Rozsah poistenia

Podmienky platné od 1.1.2023 do 31.12.2027
Celosvetovo platné poistenie pre členov AV 2023-2027 – česky

Celosvetovo platné poistenie pre členov AV 2023-2027 – anglicky

Celosvetovo platné poistenie pre členov AV 2023-2027 – nemecky

Potvrdenie o poistení

Potvrdenie o poistení, ktoré je súčasťou členstva v Alpenvereine, vystavuje rakúska spoločnosť  KNOX Versicherungsmanagement GmbH.

Vyplnením formulára  (https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/aws/) požiadate o potvrdenie, ktoré Vám bude zaslané elektronicky v nemeckom, anglickom a španielskom jazyku.

Na konci uvedeného formulára je potrebné vybrať si jeden z druhov poistenia:
– celoročné (potvrdenie na celý rok)
– potvrdenie pre konkrétnu cestu (vyplňte dátum začiatku a konca cesty)
– potvrdenie pre cestu do Ruska (vyplňte dátum začiatku a konca cesty)

Alpenverein Weltweit Service (AWS) poskytuje poistnú ochranu pre všetkých členov zväzu Alpenverein pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase v oblasti záchranných prác. Poistné krytie v zahraničí pri repatriácii a liečebné výkony platí pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe. Poistenie Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete s výnimkou poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia trestnoprávnej ochrany, ktoré je obmedzené na Európu. Poisťovateľom Alpenverein Weltweit Service je poisťovňa Generali Versicherung AG.

Poistenie ktoré je súčasťou členstva v AV, platí pre všetky športy, okrem športov prevádzkovaných vo vzduchu (parašutismus, paragliding, závesné lietanie a podobne). Poistenie neplatí tiež  pre úrazy v domácnostiach.

Poistenie platí na celom svete, neplatí ale pre úrazy/choroby pri účasti na expedíciách, ktoré majú na programe výstupy na vrcholy vyššie ako 6 000 m a na expedíciách do oblasti  Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za južným polárnym kruhom), Grónska a v oblastiach k týmto regiónom prináležiacim (napr. poloostrov Jamal, Špicbergy, …). Od 1.1.2018 poistenie v rámci Alpenvereinu neplatí na cesty a expedície, ktoré majú v programe výstupy na vrcholy vyššie ako 6000 m, to znamená, že už nie sú poistené ani jednodňové výstupy nad 6000 m, ako to bolo do konca roka 2017! Poistenie pritom neplatí ani na jediný deň takejto expedície a v prípade záujmu je potrebné expedičné pripoistenie na celú cestu ( pripoistenie pre cesty do zahraničia )(tarifa Svet nad 6000 m).

Naďalej však platí, že poistenie je platné len počas 8 týždňov od ich začiatku.

Pre slovenských občanov poistenie platí aj na slovenských horách, keďže tam neplatí naše zdravotné poistenie.

Potvrdenie o poistení zodpovednosti pre lyžovanie v Taliansku:

Od 1.1.2022 platí v Taliansku nové nariadenie, podľa ktorého musia mať všetci lyžiari (tiež snowboardisti) platné poistenie zopovednosti. Povinnosť platí tiež pre skialpinistov, ktorí využívajú zjazdovky.

Poistenie (AWS), ktoré je súčasťou členstva v Alpenvereine samozrejme obsahuje aj poistenie zodpovednosti. Členovia Alpenvereinu si teda nemusia vybavovať ďalšie poistenie.

Členom je k dispozícii potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré pripravila rakúska poisťovňa Generali

Potvrdenie nájdete na https://www.alpenverein.cz/potvrzeni-o-pojisteni-odpovednosti

Poistenie Alpenverein Weltweit Service a koronavírus (Covid-19):

Ochorenie spôsobené vírusom COVID-19:
– je rovnako ako iné ochorenie poistené,
– výdaje na nevyhnutné lekárske ošetrenie a aj z lekárskeho hľadiska nevyhnutného transportu zo zahraničia sú poistené.
Výdaje na karanténu či izoláciu v hoteli či inom podobnom zariadení (napr. z dôvodu podozrenia na ochorenie koronavírusom) nie sú poistené. Nejedná sa o nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Upresnenie v podmienkach poistenia od 1.12.2020:

Od 7.2.2019 je platné nasledovné obmedzenie: “poistené nie sú cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom), poistené sú však cesty po pevnine v Nórsku, Švédsku a Fínsku. Pevninou sa rozumie tá časť zeme, na ktorú sa dá dostať po súši, tiež pomocou mostov a/alebo tunelov.

Severný polárny kruh – platnost poistenia.

Novinky v podmienkach poistenia od 1.8.2020:

– poistené nie je potápanie s mimoriadnym rizikom (potápania od 40 m, potápanie pod ľadom, potápačské expedície)
– poistené nie sú preteky na horských bicykloch (downhill, four cross, dirt jump) vrátane tréningových a kvalifikačných jázd
– poistené nie sú pokusy o svetové rekordy v oblasti rýchlosti, potápania a letectva
– poistené nie sú účasti na expedíciách – expedíciou sa rozumie cesta trvajúca viac dní alebo týždňov s čiastočne prieskumným charakterom v málo navštevovaných oblastiach bez pevnej infraštruktúry (napr. horských chát)
– vyššie uvedené výluky platia rovnako pre záchranné akcie, ako aj pri repatriácií a pri lekárskom ošetrení v zahraničí

Novinky v podmienkach poistenia od 1.1.2020:

– v prípade speleológie došlo k obmedzeniu krytia
Poistené sú prehliadky vo verejne prístupných jaskyniach organizované a spravované spoločnosťami, obcami alebo zväzmi. V jaskyniach sú cesty, schody či zábradlia, ktoré sú pravidelne udržované. Poistené sú tiež spoplatnené prehliadky jaskýň so sprievodcami či kapitánom na lodi.
Poistené sú výlučne prehliadky uskutočnené vo voľnom čase, nie také, ktoré sú za úplatu.
Poistené nie sú prehliadky jaskýň, pokiaľ majú prieskumný charakter, resp. tieto jaskyne ešte dosiaľ nie sú oficiálne sprístupnené.
Úplné znenie je k dispozícii v nemeckom jazyku (odstavec Wichtige Spezialfälle) a v anglickom jazyku (odstavec Important special cases) na stránkach https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/.

Novinky v podmienkach poistenia od 7.2.2019:

– poistené nie sú cesty do Arktídy (destinácie za severným polárnym kruhom), poistené sú však však cesty po pevnine v Nórsku, Švédsku a Fínsku. Pevninou se rozumie tá časť krajiny, na ktorú sa dá dostať po ceste, po súši.
Severný polárný kruh – platnosť poistenia.

Poistné sumy

1. Náklady na záchranné akcie v tuzemsku a zahraničí do 25 000 EUR na osobu a poistnú udalosť;

Celoročne, celosvetovo, vo voľnom čase;
Náklady na záchranné akcie sú tie náklady miestnych záchranných organizácií (pri udalostiach v blízkosti hraníc aj náklady záchranných organizácií susednej krajiny), ktoré sú potrebné, ak poistenec utrpel nehodu/úraz alebo sa dostal do núdzovej situácie na horách alebo vo vode a musel byť, či už zranený alebo nie, zachraňovaný z neschodného terénu (to isté platí primerane aj pre prípad úmrtia).
Náklady na záchranné akcie sú dokázateľné nákladypátrania po poistencovi a na jeho prepravu z neschodného terénu
a) po najbližšiu zjazdnú cestu alebo
b) do nemocnice, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu nehody.

1.1. Náklady na prepravu a prevoz v tuzemsku

Po vykonanej poistenej záchrannej akcii sú bez obmedzenia sumy hradené náklady na premiestnenie zranených/chorých osôb, ako aj náklady na prevoz zosnulých v krajine hlavného bydliska poistenca. Náklady na premiestnenie sú náklady na dopravu z jednej nemocnice do inej nemocnice nachádzajúcej sa najbližšie k miestu hlavného bydliska*) alebo do samotného miesta hlavného bydliska. Náklady na prevoz sú náklady na prepravu zosnulej osoby do jeho posledného miesta bydliska. Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 EUR:
Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, e-mail aws@alpenverein.at

2. Náklady na transport zo zahraničia a lekárske ošetrenie v zahraničí

Platí počas prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia, celosvetovo, pri nehodách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe.
• Repatriácia zo zahraničia bez ohraničenia sumy.
• Pre medicínsky nevyhnutné ošetrenia (vrát. medicínsky nevyhnutného prevozu do nemocnice) v zahraničí do10 000 EUR.

Krytie uvedené v bode 2 obsahuje jednotlivo

2.1 Plné náklady na zdravotne odôvodnenú prepravu chorej osoby zo zahraničia do nemocnice v krajine hlavného bydliska*) zranenej/chorej osoby alebo na miesto hlavného bydliska, k tomu náklady na sprevádzanie prepravovaného blízkou osobou.
Predpokladom repatriácie je okrem spôsobilosti prepravovaného na túto prepravu aj to, že:
a) jeho zdravotný stav predstavuje ohrozenie života,
b) z dôvodu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na mieste sa nedá zaručiť ošetrenie na takej úrovni, na akej by bolo poskytnuté v krajine jeho hlavného pobytu,
c) sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší než 5 dní.
Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 EUR:
Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, e-mail aws@alpenverein.at

2.2 Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine hlavného bydliska) na neodkladné nutné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov, zdravotne podmienenej prepravy do najbližšej vhodnej nemocnice až do výšky poistnej sumy 10 000,- EUR, pričom z tejto sumy je k dispozícii na ambulantné lekárske vyšetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov 2 000,- EUR. Pre ambulantné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov platí spoluúčasť vo výške 70,- EUR na osobu a zahraničný pobyt.

Táto čiastka bude pri poistnom plnení poisťovňou Generali Versicherung AG vždy odpočítaná, teda aj v prípade povinnosti plnenia ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia. Poistiteľ uhradí preukázané
náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie
• v Rakúsku: v rámci všeobecnej triedy poplatkov vo verejných nemocniciach;
• mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach.

Ak na základe naliehavosti nemocničného ošetrenia vyhľadanie verejnej nemocnice nie je možné alebo ak poistenec nedokáže ovplyvniť výber nemocnice, nahradí poistiteľ preukázané náklady na lekársky nevyhnutné ošetrenie aj v neverejných nemocniciach. Táto povinnosť plnenia končí okamihom, v ktorom je premiestnenie do verejnej nemocnice zo zdravotného hľadiska únosné.

Náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie podľa bodu 2.2 sa hradia formou priameho zúčtovania až do výšky poistnej sumy len vtedy, ak je v nemocnici predložená e-kartička/EHIC Card a ak bol výkon zrealizovaný prostredníctvom Europ Assistance. V opačnom prípade bude uhradená suma v max. výške 750,- EUR.
Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, e-mail aws@alpenverein.at

Informácie o európskom preukaze zdravotného poistenia (EHIC) nájdete na: http://ec.europa.eu/social

2.3 Plné náklady na prevoz zosnulého na miesto jeho posledného hlavného bydliska. Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskej karte Alpenverein, v opačnom prípade bude maximálna uhradená suma 750 EUR:
Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, e-mail aws@alpenverein.at

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie ako osem týždňov, ponúka rakúsky Alpenverein samostatné poistenie cez poisťovňu Europäische Reiseversicherung – informácie a podklady nájdete na:

www.alpenverein.at/versicherung

3. Poistenie zodpovednosti za škodu Európa až do výšky 3 000 000,- EUR

Celoročne, v celej Európe.
Krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobené ujmou na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť pri škodách na majetku 200,- EUR.

4. Trestnoprávna ochrana Európa až do výšky 35 000,- EUR

Celoročne, v celej Európe
Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

5. Právna ochrana pri náhrade škody Európa s nárokmi na náhradu škody po úrazoch s ujmou na zdraví až do max. výšky 500,- EUR na poistnú udalosť

Poistná ochrana sa vzťahuje na pokrytie nákladov na advokáta za poradenstvo pri presadzovaní nárokov na náhradu škody po udalostiach s ujmou na zdraví. Poistná ochrana sa nevzťahuje na uplatňovanie samotnej škody vzniknutej z ujmy na zdraví a škôd na majetku.

Poistné plnenie v bodoch 3-5 chráni všetkých tuzemských a zahraničných členov pri poistných prípadoch, ktoré vzniknú pri vykonávaní ich spolkovej činnosti.
Pod činnosťami spolku rozumieme:
• účasť na všetkých akciách vyhlásených sekciami Alpenverein,
• vykonávanie (aj súkromné, mimo podujatí sekcií) nasledujúcich druhov športu: turistika, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských/trekingových bicykloch. Pod túrami na horských/trekingových bicykloch sa rozumejú také
túry, ktoré sa vykonávajú na cyklistických chodníkoch, lesných cestách, lesných chodníkoch, horských chodníkoch a iných nespevnených cestách, ako aj v označených cvičných alebo tréningových areáloch. Poistná ochrana sa tak nevzťahuje na jazdy mimo vyššie uvedených lesných ciest a chodníkov, ako napríklad na všeobecných verejných dopravných komunikáciách podľa poriadku cestnej premávky, na chodníkoch, príjazdových cestách a príjazdových chodníkoch atď.

Pojem Európa sa chápe geograficky a zahŕňa taktiež Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azorské ostrovy, ako aj ázijské oblasti Turecka a aktuálne a bývalé členské štáty Sovietskeho zväzu.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Výluky pre oblasť nákladov na záchranné akcie

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • nehody/ochorenia vzniknuté pri výkone povolania alebo pri inej zárobkovej činnosti, ako aj úrazy členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranných zásahoch a cvičeniach v poverení záchrannej organizácie. Nehody vzniknuté pri zárobkovej činnosti členov Rakúskeho zväzu horských vodcov ako certifikovaných horských a lyžiarskych vodcov, ako aj úradne schválených a certifikovaných turistických sprievodcov sú však poistené;
 • nehody pri používaní motorových vozidiel: poistené sú autonehody vzniknuté pri priamej a nepriamej jazde na zhromaždenia a podujatia zväzu Alpenverein na ceste tam a späť, ako aj pri jazde pri výkone činnosti podľa stanov na ceste tam a späť (aj súkromnej) (turistika, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských a trekingových bicykloch, ako aj používanie lanoviek a vlekov);
 • nehody pri účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov;
 • nehody poistených osôb v rámci výkonu ich činnosti ako pilot (aj športový pilot), pokiaľ je na to podľa rakúskeho práva potrebné povolenie, ako aj ako člen posádky lietadla a pri používaní kozmických lodí;
 • nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6 000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska. Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpenverein samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu – informácie a podklady nájdete na: www.alpenverein.at/versicherung

Výluky pri repatriácii a lekárskom ošetrení

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • ošetrenia, ktoré začali už pred nástupom na cestu;
 • ošetrenia chronických ochorení okrem prípadov, ak sú následkom akútnych príhod alebo epizód;
 • ošetrenia, ktoré sú účelom pobytu v zahraničí;
 • zubné ošetrenia, okrem tých, ktoré slúžia na bezprostredné ošetrenie bolesti;
 • prerušenia tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody s výnimkou predčasných pôrodov, ktoré sa udiali najmenej dva mesiace pred prirodzeným termínom pôrodu. To platí primerane aj pre predčasne narodené deti;
 • ošetrenia následkom nadmerného požitia alkoholu a zneužitia návykových látok alebo liekov;
 • kozmetické a kúpeľné služby a výkony pri rehabilitácii;
 • profylaktické očkovania;
 • ošetrenia vzniknuté v súvislosti s ochoreniami a úrazmi pri vojenských operáciách akéhokoľvek druhu, aktívnou účasťou na nepokojoch alebo predtým spáchaných trestných činov;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov na verejne usporiadaných športových súťažiach a na tréningoch na tieto súťaže, ak je pri týchto súťažiach vyplácaná odmena;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu v dôsledku aktívnej účasti na súťažiach spolkových krajín, na celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu, ako aj freestylingu, freeridingu, jazdy na boboch, skiboboch, skeletonu alebo sánkovania vrátane tréningov, ďalej ochorenia a následky úrazu v dôsledku aktívnej účasti za odmenu na verejných športových podujatiach vrátane tréningov (s výnimkou lezeckých súťaží ako člen Rakúskeho lezeckého zväzu -Österreichischer Kletterverband);
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazu pri účasti na motoristických súťažiach (aj prehliadky vozidiel a rallye) vrátane súvisiacich tréningových jázd;
 • ošetrenia ochorení a úrazov pri používaní vzdušných dopravných prostriedkov (napríklad draky, paraglajding), lietadiel (súkromné motorové a bezmotorové lietadlá) a pri skákaní s padákom. Poistené je však používanie ako pasažier motorových lietadiel, ktoré majú povolenie na prepravu osôb (napr. dopravné lietadlá) – s výnimkou motorových vetroňov a ultraľahkých lietadiel. Za pasažiera v lietadle sa pokladá ten, kto nie je v príčinnej súvislosti s prevádzkou lietadla ani nevykonáva profesijnú činnosť prostredníctvom lietadla;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov, ktoré vznikli následkom škodlivého pôsobenia jadrovej energie;
 • ošetrenia ochorení a následkov úrazov členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranárskych zásahoch a cvičenia z poverenia záchranárskej organizácie;
 • nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6 000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy
  (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.

Upozornenie:
Nehody motorových vozidiel sú všeobecne poistené v rámci plnení uvedených pod bodom 2, pokiaľ nevzniknú počas účasti na motoristických súťažiach (aj prehliadky vozidiel a rallye) vrátane tréningov.
Pre výstupy na hory nad 6 000 m ponúka Alpenverein samostatné poistenie cez Európsku cestovnú poisťovňu
– informácie a podklady nájdete na: www.alpenverein.at/versicherung

Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku: ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členstva po 31. 1. začína platnosť poistenia so zaplatením nasledujúceho dňa o polnoci. Noví členovia, ktorí vstúpia od 1. 9. daného roka, sú považovaní za poistených až do budúceho 1. 1., aj keď sa za toto časové obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Pozor! Pred transportom, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinový núdzový servis (v opačnom prípade bude uhradených max. 750 EUR):
Europ Assistance, tel. +43/1/253 3798,
fax +43/1/313 89 1304, e-mail aws@alpenverein.at

Pri záchranných akciách, transporte, prevoze a lekárskom ošetrení pošlite hlásenie o škode na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck tel. +43/512/238300-30,
fax +43/512/238300-15, e-mail AV-service@knox.co.at

Pri udalostiach ohľadne zákonnej zodpovednosti a právnej ochrany sa obráťte na:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck tel. +43/512/238300-30,
fax +43/512/238300-15, e-mail AV-service@knox.co.at

Hlásenie poistnej udalosti – zaslanie dokumentácie 

Od apríla 2022 je možné zasielať dokumenty iba online vyplnením formulára na stránkach oeav.mitgliederversicherungsservice.at.
Formulár je treba vyplniť ANGLICKY nebo NEMECKY.

Vyplněné hlásenie (Schadenmeldung) ani faktúry se už neposílajú emailom ani poštou. Údaje, ktoré sa vyplňovali do hlásenia, je teraz treba vyplniť priamo na uvedených stránkach, faktúry či lékarske správy je potrebné podľa pokynov nahrať pri vyplňovaní formulára.
Po vyplnení obdrží člen potvrdenie o odoslaní.

Vo výnimočných prípadoch (napr. pri nefunkčnom formulári) je možné poslať hlásenie e-mailom na agenturu KNOX (av-service@knox.co.at).

Kto je poistený?

Každý člen zväzu Alpenverein, ktorý zaplatil členský príspevok na bežné poistné obdobie, je poistený. Plne poistení sú aj členovia neplatiaci príspevok, ako deti a mládežníci bez príjmu max. do 27 rokov, ktorých obaja rodičia (v prípade samoživiteľa jeden rodič) sú členovia, za predpokladu, že sú nahlásení v klube, a tým pádom majú platnú členskú kartu. Členovia zväzu Alpenverein, ktorí majú svoje hlavné bydlisko v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú taktiež plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa vzťahuje v tomto prípade na príslušné hlavné bydlisko.

Základy zmluvy

tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Alpským klubom a poisťovňami a takisto všeobecné podmienky patriace k príslušnej zmluve. Poistné krytie z poistnej zmluvy platí subsidiárne, a tým je v podriadenom postavení voči iným poistným zmluvám existujúcim pre rovnaké riziká. To znamená, že plnenia budú poskytnuté len vtedy a v takom rozsahu, v akom nevzniká povinnosť plnenia alebo skutočne nie je poskytnuté plnenie z iného poistenia (sociálne poistenie, súkromné poistenie). Nárok nevzniká, ak boli plnenia pre poistenú osobu poskytnuté zadarmo, resp. mali byť poskytnuté zadarmo.

Základy zmluvy si môžete stiahnuť na: www.alpenverein.at/versicherung

*) Hlavné bydlisko
Za hlavné bydlisko človeka sa v zásade pokladá také ubytovanie, kde sa usadil s úmyslom urobiť ho centrom svojich životných záujmov. Ak sa takýto vecný predpoklad pri posúdení pracovných, ekonomických a spoločenských vzťahov určitého človeka týka viacerých bydlísk, označí za hlavné bydlisko to, ku ktorému má najbližší vzťah.

Poznámka:

Kompletné aktuálne informácie o poistení  vám poskytnú na adrese spoločnosti ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 328 388, e-mail: alpy@alpy.cz, alpenverein@alpenverein.cz, www.alpenverein.cz.

Informácie k poisteniu

Ako sa správať pri nehode

Nehoda a poistná udalosť - ako postupovať

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia úhrad za poskytnuté ambulantné alebo nemocničné ošetrenie

Obmedzenia pre expedície

Obmedzenia pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6000m

Zvýhodnenia pre členov

Zľavy na poistenie, ubytovanie či zájazdy

Pripoistenie trvalej invalidity

Pre prípad úrazu, ktorý má za následok trvalú invaliditu alebo úmrtie.

Pripoistenie expediícií

Poistenie expedícií a expedičných činností vo výškach nad 6000m

Choroba v zahraničí

Pripoistenie pre cesty do zahraničia

Podmienky poistenia

Informácie ohľadom Alpenverein poistenia